زاد روز پدر علم فیزیک ایران / چاپ نودم کتاب استاد عشق
تبریک سال نو
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
گفت و گوی مدیرعامل چاپ و انتشارات اوقاف با ایکنا
بازدید نماینده ولی فقیه و ریاست سازمان اوقاف