روز به روز توان دفاعی کشور را تقویت می کنیم
تصمیم‌سازان بازار ارز و سکه باید مؤاخذه شوند