شکایتی درمورد اکران نداشتیم/ به زودی تهیه کنندگان یکپارچه می شوند
یک قطعه همایون خرم حاشیه ساز شد/ شکایت به مراجع قضایی