استقلال سکوی پرتاب مطمئن برای بازیکنان مستعد به سوی موفقیت
استقلال باید در دو جبهه مبارزه کند/ بازیکنان غرور را کنار بگذارند