• دکتر محمدرضا اسمعیلی

ریاست هیأت مدیره

 

  • مهدی فتحعلی

نایب رئیس هیأت مدیره

 

  • قدرت اله جنگروی

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

 

  • یوسف کلانتری

عضو هیأت مدیره

 

  • نادر طایفی

عضو هیأت مدیره