تأیید اختلاف تیراژ

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • سفارشتیراژ فاکتور سفارشاتتیراژ تولید محصولاختلاف 
  • * لازم به ذکر است بعد از اعمال تغییرات در تیراژ تولید امکان تغییر در اسناد مالی وجود ندارد.
  • تأییدیه واحدها